07/09/1999 18:47 Il y a : 19 yrs

Op enger Bänk géintiwwer enger Bank

Catégorie : 62/1999 - Euro 62/1999 - Euro
Author:

?Op enger Bank géintiwwer enger Bank Si sëtzt well e gudde Strapp do a knabbelt un enger Aachtchen, déi nach hallef an der Pâtis- series-Tut stécht. Si huet der méi wei siechzeg um Bockel, mä s'ass dach awer un deem Bop intresséiert, deen sech lo op deen anere Wupp vun der Bank gesat huet, an deen eppes an sengen Täschen ze siche schengt. Wei al soll dee sinn? En hätt och alt kenne froen, ob en sech nieft si op déi Bank hei setzen dierft. Wat ramouert deen nëmmen déi ganzen Zäit an sengen Täschen? ?Hutt Der eppes verluer, Meeschter?", freet si zimlech haart. Denn eelere Mann kuckt mol net op, mä e geheit e Bieck op dei Bank, déi aner Säit vun der Strooss. Iwwerdeems huet e fonnt, wat e gesicht huet an zitt et aus där lénkser bannenzeger Mantelstäsch. ?Sou kennt een et och nennen", grommelt en an huet e Spuerbuch am Grapp, déi eeler Fra gesäit dat ganz däitlech. Hie bliedert am Spuer-buch e puermol hin an hier an hält et da géint d'Luucht. ?Wier Milliounen hat ech hei drop", seet en, ?ech war veierfache Millionär. A lo? Lo hunn ech e Spuerbuch mat Lacher dran, déi dee Plakkapp aus der Bank mer dragepetzt huet. Lo ass et nach just gutt fir an den Uewen. An amplaz huet e mer sou eng Fatz Pabeier ginn. Hei ass se! 't steet drop, ech hätt lo honnertdau- send Euroen. Wou sinn se dann?" ?Hutt Der se dann net?", freet si wei d'Kugel aus der Rent. Lo bekuckt hien d'Bom nicht an d'Gesiicht, wéi wann si keng méi eng domm Fro hätt kenne stellen. ?Deen huet mer keng ginn!", seet en, op en Hoer hätt e gejaut. ?Ech sot och zu deem Plakkapp do: «An der Rei, mä wou sinn se dann? Leet mer se mol schéin hier op d'Téik!» Wesst Der, wat dee mer geäntwert huet? Et wieren nach keng do! 't stéing jo op mengem Zertifikat, datt ech der honnertdausend hätt, dat Ong 18 dach duer! Wat sot Der duerzou? D'Frange fort a keng Euroen do! Mat deene Klengen a Blutt- aarmen konnten se dat nach emmer maachen!" Lo kommen deem gläich d'Tréinen, denkt si a kontert: ?Mat mir maachen se dat awer net! Ech hu meng Suen all opgehuewen an se, wei meng Groussmamm freier, ennert d'Matrass an eng deck gestreckte Stremp gestach; zwee nets, zwee lénks, ee fale gelooss; a mat enger Matte- kugel derbäi. Do geet mer näischt futti, an 't geet och kee mer drun!" De Bop halt säi Spuerbuch mat de Lacher nees géint d'Liicht a laacht béis. ?Ech hale mäin Europleinairsbuch och; als Bewäis, datt ech mol véier Milliounen hat!" Si weess net richteg, wat se dovun hale soll a fänkt eng aner Ried un. ?Wessen se da schonn, wiem sain Absebild se lo op dat neit Geld drop maachen?" ?Mir dach egal", grommelt de Pater flees, mä da fällt him eppes bäi, wat e virun e puer Deeg um Leschte Steiwer heieren hat. Hie réckelt e Stéckelche méi no beim d'Bom. ?Wesst Der, wat eisern Pier säi Poli mer crlescht sot? Vun allen Euroe krit dee letzebuergeschen um Enn nach am allermeeschte Wäert!" D'Giedel ass keng extra raffineiert, awer och keng bled. ?Wat schwätzt Dir dann do?", eräifert se sech, ?cléi nei Sue kréien dach iwwerall deeselwechte Waert! Souvill hunn ech och gelies, Meeschter!" ?Dat ass jo richteg", versicht den eeleren Här si ze zessen, ?mä eisern Pier säi Poli ? eise Pier wunnt zu Bouneweg um Leschte Steiwer ? eisern Pier säi Poli schwätzt do vu Sammlerwäert! Well et där Lëtzebuerger Euroe jo net sou vill Of! D'Japaner an d'Amerikaner géifen déi romp a stomp opkafen." ?Da si mir als Letzebuerger fir eng Kéier och mol eppes wäert", philosophéiert d'Fra, déi hir Aachtchen endlech ran huet. ?Ech wier mer do net sou sécher", äntwert hien. ?Mengt Der, déi Belsch géifen eis Euroe déi Keier wierklech \Alen?" ?'t kennt een sech souwisou net méi aus", klot si; ?se maache Gedäisch mat deeenen neie Schäiner a Menzen, an an engems feieren se sou plastiks Menzkaarten an. Watt soll dee ganze Karnéidi dann?" ?Mënze muss et emmer ginn", seet hien drechen. ?Ech si vu Munneref. Mengt Der, déi Geldmaschinnen do am Munnerefer Spillcasino, déi eenaarmeg Banditen do, wei dleit se nennen, mengt Der, déi géifen op eemol sabbeleg Quittonge rausspäizen, amplaz schei rabbeleg Menzen? Do muss et nach emmer schéi rabbelen, Madame!" ?Jo, mä wat gett dat nees fir en Emgere- chens!" , mengt si. ?'t ass een einfach zal fir sou eppes! Huelt d'Fransousen, mengetwegen: Déi hunn no engem hallwe Joerhonnert nach ëmmer hiren neie Frang net am Kapp; a lo mussen se sech nach eng '<der></der>


Fichiers :
PDF(488 Kb)

62/1999 - Euro

p.  1