08/06/2004 15:49 Alter: 15 yrs

Dracula 2010

Kategorie: 76/2004 - Altstadt 76/2004 - Altstadt
Author:

?Em 2000 hunn déi aus der Noperschaft hien nach ?de Männche vum Passbüro" genannt. Haut fällt him op, datt hirer net méi viii dat soen, datt an de leschte Joren hirer souvill an seng Noperschaft an d'Ën-neschtgaass bdigezu sinn, déi vun him guer näischt wésse kénnen. Dat ass sou, denkt hien, wéi en een Abléck bei der ?Gélle Klack" stoe bleift, fir nees zu Otem ze kommen; di honnert Meter vun der Corniche bis hier ginn émmer méi géi. DRACULA 2010 M ach e puer Joer derbäi, da weess kee Mënsch méi, wien a wat s de waars, denkt hien. Souwisou konnt hie jo mol net richteg an an aller Form a Pensioun goen; mat engem lesse fir d'Kollegen, déi him e Cadeau gemaach hätten, mat enger Foto an der Zeitung an sou weider. Viru sechs Joer, 2004, wei déi aus dem Oste bäikoumen, gouf de Passbüro e puer Kapp méi kleng gemaach. Dat wieren déi verdrësslech Begleiterscheinungen, sot deen Décke vun der Gewerkschaft, ?Gesundschrumpfung". Wann an e puer Joer déi aner och nach bäikéimen, da bräichten s'iwwerhaapt kee Passbüro méi. D',, Gëlle Klack" hunn se nei gestemmt. Se haten se reischt virun e puer Joer rafis-tolélert. ?Pirée" heescht se lo, eng griichesch Friesskaul, seet den Ujeen. Soll dat ?Pirée" eppes mat Purée ze doen hunn? Och egal. Fréler war bal de ganze Bock griichesch, haut net mei; éischter tierkesch, serbo-kroa-tesch, dänesch, finnesch. An do, wou et mol iwwert eng eisen Trap an d' ? Schiller-Stube" goung, zervéieren se haut eppes, wat ?Borschtsch" heescht. ?Borschtsch", so mol een dat no, do brechs de der jo d'Zong der- bäi. Säi Frend Ujeen ass méi gewieweg, dee kritt dat raus. Den Ujeen zerveiert an der ?Troika", wei de Restaurant well heescht. Dee kennt nach ganz aner Menüen, bei dee-nen d'Zong sech verdiebelt. Hien huet nach Zäit, an der Ënnescht- gaass waart keen op hien, freet mol keen Noper no him. Hien trëppelt d'Fleeschirgaass rop. Hei gouf a gëtt et nach ëmmer déi onméiglechst Butteker. Haut kann een sech hei tätoweiere lossen, indesch Kierperver- renkunge léieren, Bicher kafe mat Bustawen, déi een net liese kann, ausgefale Partyen organiséiere loossen. 't gëtt verzielt, am Fëschmaarter Quartier hätt eng ëstlech Mafia den Daum op villem. Säi Frënd Ujeen ass en echten. Dee konnt nach richteg a Pensioun goen, als Garçon an der ?Schiller-Stube". Mä geschwënn duerno koumen clei aus der ?Troika" hien heem sichen. Si bräichten op d'mannst een, dee Lëtzebuergesch ver-steing, si hätten nach ëmmer Lëtzebuerger Gäscht. Den Ujeen huet der bestëmmt schonns 72 um Bockel, ass och Wittmann an huet nieft der Pensioun d'Pai an d'Drénkgeld vun engem Chef-Garçon. D'Russe weissten, wat sun him hätten, seet en. Nëmmen, fir wat soll dat gutt sinn? Wéini gëtt en sech dann? Wa kee Lëtzebuergesch méi geschwat gëtt? An dann? Wat mécht en dann als urale Gagga mat senge Suen? A Lëtzebuergesch gëtt hei nach laang geschwat, mäi léiwen Ujeen; an der Loge, an der Chamber, op de Begriefnesser. ?Mir welle bleiwen, wat mer sinn" steet schéin um Bock gemoolt. Maja! Haut schwätzen déi kleng Portugise scho L'ëtzebuergesch. Gëschter stoung hien nach um Bock, d'Nimm vun den neie Restauranten ausze- däitschen. ? Ënnert de Stäiler" ass schon nees ze verlounen. En uraalt Schëld hänkt eppes méi rop, eent vun 1974: ?Sauvez la Ville" steet drop. Wat soll dann eigentlech ?sau- véiert" ginn? ?Mir hunn äis nach emmer ugepasst", sot den Ujeen d'lescht an huet him op d'Schëller geklappt. Si souzen um ?Lentzen Eck", deen s'op ?Groussherzego- wina" ëmgedeeft hunn. Mä heinsdo ass den Ujeen och nodenk- lech. Deen huet him verzielt, datt iergend en Ambassadeur oder Konsul aus engem vun deenen neie Länner do uewen, Lettland oder Litauen, wat weess hien, bei him an der ?Troika" gegrommelt hätt, lo wieren s'an de baltesche Länner d'Russen endlech lass, a lo wieren d'Russen an der nächster Serie, fir och derbäizekommen. Da géing de Misär flees vu virum Enn un. D'Russe wieren dach lo schonn hei, hire Borschtsch wier dach gutt, oder net?, hätt den Ujeen dem Amabassadeur geäntwert, huet den Ujeen him verzielt. 't ass och schweier, fir haut nach den Duerchbléck ze behalen. Mä da bräichten d'Russe jo och kee Pass mei, an der EU! Firwat hien an de Schloff vun der Rue de la Monnaie ragebéit ass, wéisst e mol net ze soen.Virum Geriicht stinn nach ëmmer d'Plënnerautoen. Zënter Woche plënnert d'Geriicht op den Hellege Geescht. Deen ale Geriichtspalais soll e Stéck vun der Univer- sitéit ginn, gëtt verzielt; eng exklusiv Dol- metscherschoul soen se; sou eppes passt och bei äis. Mä dat Steck Geriicht uewenaus an der Schiggrisgaass, dat hätten sech d'Rumänen ennert den Nol gerass, sot den Ujeen; hirer aus Siwebiergen, aus Transsilvanien, wou nach al Lëtzebuerger geife wunnen, a vu wou den Dracula hierkeim. Dat wier méi wei sécher en ale Lëtzebuerger gewiescht, well dofir geingen d'Rumänen hire Restaurant och sou nennen: ?Dracula". Vläicht géing hien als ale Lëtzebuerger dann och duerzervéiere goen, sotden Ujeen, duer geing hien da besser passen. ?Ech kommen dech kucken", hat hien dem Ujeen geäntwert. Wat brutscht hien sech da lo, wann en doheem ass? josy braun 19


Dateien:
PDF(322 Kb)

76/2004 - Altstadt

p.  1