07/03/2004 17:52 Alter: 15 yrs

"Hutt der keng Mënz?"

Kategorie: 75/2004 - Hygiene 75/2004 - Hygiene
Author:

??Hutt der A Is Kand sinn ech bal all Dag vum Be lair duurch de Park an d'Avenue Monterey bis an d'Stad komm. Di Belairer Kanner sinn deemools jo an d'Aldrénger Schoul gaangen, déi do stoung wou haut d'Bussen virum Centre Aldréngen halen. Di Belairer Schoul war nämlech vun der Wehrmacht a Beschlag geholl ginn, an duerno vun der amerika-nescher Arméi. Am Park sinn ech all Kéier laanscht dee Pissoir komm, deen do no beim Trottoir tëschend dem Gestreich stoung. ?Géi doheem op d'Toilette hate méng Eltere mer ageschäerft. Souwisou, de Pissoir huet mech net ugezunn, hien ass mer ëmmer e bessen onheemlech virkomm. Ech war zwar eemol dra virwëtzen, awer dee schaarfen Ammoniakgeroch huet mech definitiv ofgeschreckt. Well ech méng Vakanzen ëmmer um Land bei ménge Grousselteren om Duerf gewinnt war ze verbréngen, konnt ech souwisou net verstoen, wisou een an engem Park mat esou vill Getreisch a Beem konnt an esou e sténkeche Pissoir goen. Haut weess ech natierlech, datt dat onméiglech Zoustänn wären, wann hannert all Bam a Strauch ee géif am Park séng Nout verruchten. Spéider hunn ech erausfond, datt dee Pissoir eng Rendez-vous-Plaz fir eng be- stëmmte Clientell war. Eemol hat esouguer ee ganz grouss di zwee Buchstawen op d'Häische gesprayt. Dat sollt wuel keng Reklamm sinn, mee éischter sollt de Geck mat deene Leitgemaach ginn. Dee Pissoir ass haut ofgerappt, an eb o steet do e schmockt Häischen, dat als Entrée fir an de Parking Monterey déngt. Och soss huet sech viii gemaach op dem Gebitt vun der Stad Lëtzebuerg. Et sinn eb o 9 Pissoiren do, déi vu muerges bis owes matt enger Damm besat sinn, déi do fir Uerdnung a Propretéit suergt. Dee meescht besichten dovun ass wuel de Pissoir am Centre Aldringen. Mee och di aner hunn eng grouss Zuel vu Clienten, méi wéi een dat esou 34 keng Mënz?? mengt. Duurch d'ganz Staatfënnteen se: bei der Gëlle Frau, ënnert dem Knuedler, ënnert dem Cercle, bei der Passerelle, op der Fouerplaz um Glacis. Awer och nach eng Partie Sanisetten stinn dorëmmer. Op der Paräisser Plaz, beim Viaduc, zu Märel am Park, an der Péitrus beim Golf an nach op enger Parti Plazen. Om Knuedler hunn am Joer 2001, an der Oktav, 8124 Leit de Pissoir ënnert der Wëllemsplaz an Anspruch geholl. Bei der Gëlle Frau waren am Mee 2001 10161 Leit gezielt ginn, an de Juli waren et der esouguer 13 138 gewiescht. Meescht wuel Touristen. Also e wertvollen Déngscht fir déi viii Touristen, déi eis Stad mam Bus besiche kommen. 50 Cents kascht et op de Kapp fir hei an aller Rou op engergutt gehëtzter a propperer Plaz séngem Geschäft nogoe kënnen ze goen. Kee Verglach matt deene rëffeche Plazen, wéi een se nach op verschiddenen Autobunnen fanne kann an och nach viii méi propper wéi a ville Caféen a Restauranten. Mee deen halwen Euro schéngt dach fir eenzelner ze deler ze sinn, an dat ass och dee Punkt, wou d'Surveillante vun de WC publics ? wéi se offiziell genannt ginn ?, a Konflikt matt dësem oder deem Client geroden. ?Mir - Aur-? Avenue Monterey, entrée du Parc municipal kënnen dach net derfir" mussen si sech heiandsdo erausrieden. Wann emol ee frech g'ëtt a matt vernennen ufängt, da seet d'Surveillante: ?Wenn ich in ihr Land komme muss ich auch zahlen, Ausserdeem bezahlen Sie ja dort den Kaffee und die Zigaretten doppelt so teuer," an da gi se meeschtens kleng bei. Déi Zäit wéi si d'Mark nach haten, hu si méi oft gemault. Haut huet dat sech zimlech ginn. Et sinn der awer och nach, déi Expressegkeete maachen, well se musse bezuelen, si pinkelen niewt de Komp oder si verschmiren d'Maueren oder si stëppelen esouguer e Rub o Toilettepabeier an den Offloss, an da muss den Hygienedéngscht kommen firde Kanal erëm opzemaachen. An der Oktave waren souguer scho Poppen oder Petzien an d'Toilette gestach ginn, fir alles ze verstoppen. ?Dat Schwéierst an eisem Beruff ass, datt mer musse Frechheeten astiechen, wa mer derfir suergen, datt bei enger Grupp net een deem aneren d'Klensch an de Grapp dréckt. Mee dat stoppe mir awer." An da sinn di ganz schlau, déi matt engem Honnert-Euro-Schäin ugeréckt kom- men a gäer Mënz hätten. ?Et gëtt Gruppen, wou deen éischten et esou probéiert, a wann ech deen da natierlech net wiessele kann, an hien en esou an d'Kabinn loossen ? well et kann een d'Leit jo net esou goe loossen ? dann huet de Rescht vun der Grupp natierlech och nëmmen déck Schäiner an der Täsch. Dat geet jo awer net." Eng Surveillante erzielt wéi et alt emol goe kann: ,,Virun zwee Joer koum och ee fir 50 Euro gewiesselt ze kréien, du hunn ech zu him gesot: Hunn ech Bank op ménger Stir stoen, dobaussen si genuch Banken fir gewiesselt ze kréien. Do zitt deen d'Fauscht. Hien hat gemengt hie kennt mer eng técken. Avenue de la Porte Neuve entrée du Parc municipalEch hat mech awer gezunn. Du huet e mech zwar net geroden, ech hat mer awer wei gedoen um Eck vun der Dir. An hie war matt der Fauscht widdert d'Rumm vun der Dir gaangen. Dat war du séng Affaire, well ech war jo net frech matt him. Ech hat deen éischte Moment gemengt e wëllt Mënz hunn fir den automatesche Parking, Dofir sëtzt jo do e Caissier, a mir sinn net dofir do." Ech schwätze matt enger Cliente, enger Chinesin, si kënnt awer net aus China, mee vu Boston. Ech froe se, ob hei en Enner-scheed matt hinnen wir. Si seet, bei hinnen wären di öffentlech Toiletten zwar gratis, et wiren awer bal keng do. Jo, an eis Stad wir really pretty, a wou e gudde Fëschrestaurant wier? ?An da sinn der och, déi kënne laang Fangere maachen, haaptsächlech an der Saison, wann se um Camping leien. Dei sinn sech ze schued fir hir Rube kafen ze goen. Egal ob wei eng öffentlech Toilett se kom- men, si huelen dann de Rub o matt, egal ob nach viii drop ass oder net. A mir ginn da vun eisem Chef vernannt, wa viii Rube bestallt ginn, well di Rube verschwannen méi séier wei ee kucke kann." Eng Surveillante beklot sech iwwert d'Asiaten. ?Si paken oft schon an der Dir aus, wat auszepaken ass, si späitzen op de Buedem oder un d'Diren. Ob dat esou an hirem Land de Brauch ass? An d'Chinese stellen sech op de Komp fir vun uewen erof ze pissen. Ennert der Dir gesidd der da keng Feiss méi. Mir hunn eng Zäit dofir schrecklech viii nei Kabinetsdeckkele ge-braucht, well déi sinn da gerass. Eng Damm matt décke Been hat sech suguer eng Kéier de Speck an sou engem gerassenen Deckel gequëtscht, deen nach net ersat war. Si huet fiirchterlech Kreesch gedoen. Lo hu mer méi en zolitte Modell vun Deckel, an déi halen due r.' E puer Pissoiren si jo ënneriirdesch ugeluecht an ech gouf d'läscht Zeien, wei esou een huet missen duerhalen fir en däitschen Tourist bei d'Lisette ze loosen. Do freetjo een op der Theaterplaz, e Mann deen do laanscht koum, wei hien am schnellsten op d'Gare kéim. ?Ach, zum Bahnhof, da nehmen Sie doch am besten die Unter-grundbahn", an hien huet op de Pissoir op der Theaterplaz gewisen. Den Tourist wäert sech gewonnert hunn, wei hien do d'Trapen ofgoe wollt, an nëmmen e Parking an e Pissoir public fond huet. Keng Reklamm fir Lëtzebuerg! Di meescht Surveillanten hunn sech eng Philosophi zougeluecht fir ëmmer frëndlech ze bleiwen. ?Et sinn der déi wësse net wei se sech sollen dréinen a kéieren fir Frechheeten erauszekréien. Ech ignoréieren se ganz, ech loosse mech net provozéieren, well dat brengt et net." Wa gréisser Zwëschefäll sinn, da krute si geroden, hir Dir zouzespären an dann um Büro oder bei der Police unzeruffen. Eng Zäit ware besonnesch um Parking Aldringen grouss Problemer matt den Drogéierten. ?Eng Zäit konnte mer d'Dir net oploosen, weinst dem Gestank vum Cannabis. Wa mer Route d'Esch, près de l'Eglise Ho/Ier/ch owends heem gaange sinn, hate mere Kapp esou. Vun datt se do méi staark kontrolléieren a matt den Honn derduerch ginn, ass et viii méi roueg ginn." Wei virun dräi Wochen eng Messer- pickerei am Centre Aldringen war tëschend zwee Drogenhändler haten d'Leit d'Polizei ugeruff, a vum Sträit haten d'Surveillanten nëmmen d'Kreesch nach matkritt. Et ass eb o méi roueg ginn. Hei an do vergësst emol een ze zeien. Et seet och mol nach heiandsdo een: ?Seid doch nicht so streng. Schaut doch einmal durch die Finger". Et sinn och mol nach jong Fraen, déi sech opregen, well d'Häre gratis pisse goe kënnen, ouni eng Kabinn ze benotzen. Sou eng Ongerechtegkeet! Mä am grousse Ganzen sinn d'Toilettefraen awer ganz zefridden matt hirem Beruf. Wann net ze viii Betrieb ass, fënnt di eng oder aner och emol en Ament fir Kreuzworträtselen ze maachen ? an dobäi entgeet hinnen awer neischt, well si huelen hire Beruf eescht. An d'Clienten sinn och zef ridden, well mei wei ee schubst, trotz de 50 Cents Taxe, nach e klengt Drénkgeld an di Schësselchen, dei do an der Guichetsfënsterche steet. Avenue Victor Hugo / rue Henri VII Pol Tousch 35


Dateien:
PDF(573 Kb)

75/2004 - Hygiene

p.  1