53/1996 - Hospice du Rham

53/1996 - Hospice du Rham